Saturday, 26 May 2018

2017年马来亚教师会(怡保)宴会 Majlis Kesatuan Guru-Guru Malaya (Ipoh)2017

                                                           宴会前报到
                                                      老朋友相见欢
                                                        宴席桌位摆设
                                                        舞台摆设

                                                          中山华小

                                                          嘉宾莅临

                                                        华教之福


                                                   贵宾与校长们相见欢

                                                       华小姐妹们                                                        督学莅临


                                                   老朋友相见欢

                                                   好友重逢


                                                          华小重要代表

                                                            良师重逢                                                       幸运抽奖
                                                   翠林城华小教师与朋友

                                                       华小姐妹们重逢
                                                          司仪准备开始                                                      大会主席致词

No comments:

Post a Comment